Słowo Ojców

styczenUBODZY, NASI MISTRZOWIE

Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. (Mt 21,31)

Jednym z sekretów życia duchowego jest to, byśmy nieustannie się uczyli, ponieważ rzeczywiście: “Powinniśmy uczyć się od wszystkich. Każdy człowiek ma swoją historię do opowiedzenia, swoją tajemnicę do wyjawienia, swój dar do podzielenia. Każdy człowiek ma swój grzech do powierzenia, swoją samotność do ofiarowania, swój ból, by się nim podzielić, swoje pragnienie do zaspokojenia. Każdy człowiek ma swoją ranę do uzdrowienia, wstyd do przyjęcia, godność do uratowania, nędzę, która przyzywa Miłosierdzia…”1.

Czytaj więcej...

lutyRóżaniec, droga do świętości
“Słodki łańcuch który łączy nas z Bogiem” (bł. Bartłomiej Longo)

Od pierwszych lat naszego życia we wspólnocie, różaniec był drogą do zjednoczenia z naszą Matka Maryją. Pamiętam jak w noc wejścia w 2000 rok wraz z kilkoma młodymi prosiliśmy Boga o zrozumienie Jego Woli co do tego czy rozpoczynać ten Ruch. Codziennie spotykaliśmy się, by modlić się tajemnicami różańca i prosić naszą Matkę by objawiała nam kroki jakie powinniśmy podjąć. Rezultatem tych modlitw było zrodzenie się Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia, zatwierdzonej następnie w 2005 roku przez Arcybiskupa São Paulo – kardynała Cláudio Hummes.

Czytaj więcej...

styczenKto jest moją matką?

Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je.(Łk 8, 21)

Maryja, nasza matka (por. J 19, 25 nn), wzór wiary, mistrzyni miłości, pierwsza i najdoskonalsza uczennica swojego Syna i Pana, pełna łaski (Łk 1, 28), Niepokalana Ducha Świętego jest naszą matką i założycielką Przymierza Miłosierdzia!

Czytaj więcej...

 listopad„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; bym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana” (Łk 4,18-19a)

Kiedy Jezus zechciał się objawić światu po trzydziestu latach życia w ukryciu i posłuszeństwie w Nazarecie, zrobił to za pośrednictwem tych słów proroka Izajasza, które wypowiedział w synagodze w swoim mieście.

Czytaj więcej...

 listopadJesteśmy współtwórcami radości waszej (2 Kor 1, 24)

Jesteśmy współtwórcami radości waszej (2 Kor 1, 24) 

Poprzez to wyrażenie, święty Paweł definiuje powołanie misyjne! Ewangelizacja rzeczywiście jest, jak przypomina nam Papież Franciszek w swojej adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium, “zarażaniem radością”!

Nie przez przypadek pierwsze “słowa z nieba” Archanioła Gabriela do Dziewicy Maryi brzmiały: “Raduj się!”. Te słowa otwierają Nowy Testament, zwiastowanie największej tajemnicy w historii ludzkości, którym jest Wcielenie Słowa Wiecznego w łonie dziewicy z miasta Nazaret, która miała na imię Maryja (por. Łk 1,27).

Czytaj więcej...

 pazdziernikBłogosławieni Miłosierni

"Błogosławieni miłosierni" (Mt 5,7) 

Wszyscy możemy zauważyć, że gdy nie zbliżamy się do drugiego w postawie miłosierdzia, to przeważa dyskusja, walka, chęć skończenia z kimś, kto – jak mi się wydaje – chce nas w pewien sposób zabić: fizycznie, psychicznie czy nawet duchowo.

Dlatego powinniśmy oddać się w ramiona Ojca, by doświadczyć tego, o czym pisał papież w swojej bulli Misericordiae Vultus:“ W miłosierdziu mamy dowód tego, jak Bóg kocha. On daje wszystko z siebie samego, zawsze darmo i nie prosząc o nic w zamian”. To oczywiście łaska, darmowy dar od Ojca. Ważne jednak, by podkreślić, że Bóg obdarza obficie, jeśli my też wykonujemy naszą część.

Czytaj więcej...

wrzesienUczynki miłosierdzia względem ciała

"Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5,7) 

Dziękujemy Bogu za naszego pasterza, papieża Franciszka, który kontynuuje swój pontyfikat wzywając ludzkość do otwarcia się na miłosierdzie Ojca z nieba. Wystarczy szybko przejrzeć gazety albo internet, by zdać sobie sprawę z tego, jak bardzo w tych czasach potrzebujemy intensywnie prosić Boga, by miał miłosierdzie nad swoimi dziećmi, które oddaliły się od Jego miłości, by szukać własnych interesów.

Czytaj więcej...

sierpienA kto jest moim bliźnim?

“A kto jest moim bliźnim?” (Łk 10, 29b) 

Jedną z najbardziej znanych przypowieści w Biblii jest z pewnością słynna przypowieść o Dobrym Samarytaninie (Łk 10, 25-37). Przypowieść ta jest tak bogata, że nie możemy nie rozważyć jej w tym roku w którym Pan nas zaprasza do wchodzenia w tajemnicę Jego Miłosierdzia.

Czytaj więcej...

lipiecBądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny

“Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36)

Papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który rozpoczął się 8 grudnia 2015 r. a zakończy 20 listopada 2016 r.

W Bulli „Oblicze Miłosierdzia” (Misericordiae Vultus), Papież zaprasza nas do wykorzystania tego sprzyjającego czasu, by kontemplować misterium miłości miłosiernej, która jest „źródłem radości, pogody i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. (…) Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka (…) Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem” (MV 2).

Czytaj więcej...

czerwiecOjciec Miłosierny, miłość, która nie męczy i nie odpoczywa

“Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go” (Łk 15, 20c)

Jezus chciał pokazać Miłosierdzie, które Ojciec ma wobec nas, biednych grzeszników. On wiedział, że nie możemy wrócić do Ojca, jeśli On najpierw nie odda się jako ofiara za nas. Przyjął wszystkie nasze grzechy bez stawania się grzesznikiem. ”Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13,1). Dobrowolnie oddał się na krzyżu i swoim życiem ukazał Ojca Miłosiernego, który od wieczności kocha każdego człowieka.

Czytaj więcej...

majZagubiona drachma

“wymiata cały dom i szuka starannie, aż ją znajdzie” (por. Łk 15, 8-10)

Jedyne pragnienie Jezusa to pokazać ludziom serce Ojca Niebieskiego.. Jezus przyszedł, przede wszystkim aby zamanifestować miłość Swojego Ojca do nas.

Czytaj więcej...

kwiecienDobry Pasterz i zagubiona owca

“Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła!” (Łk 15, 6b)

Jezus jest Pasterzem, który pozostawia dziewięćdziesiąt dziewięć owiec, aby szukać tej, która się zgubiła. Piętnasty rozdział ewangelii Łukasza jest jedną przypowieścią miłości w trzech odcinkach, jest niemal jak “telenowela Miłości” – prawdziwej, bezinteresownej Miłości.

Czytaj więcej...

marzecUratowani przez Miłosierdzie

“Gdzie jednak wzmógł sie grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska.” (RZ 5,20b)

Bóg ma nazwisko a tym nazwiskiem Boga jest twoje imię... Tak! On zawarł z tobą przymierze i w taki sam sposób jak małżonkowie stają się jednym ciałem poprzez przymierze małżeńskie, Pan przyjął nasze życie, naszą historię do Swojej historii, która w ten sposób staje się "historią zbawienia".

Czytaj więcej...


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Wolsztyn
Copyright © 2013-2017 Przymierze Miłosierdzia w Wolsztynie