Nowenna, czyli dziewięciodniowe nabożeństwo błagalne do Ducha Świętego, wzorowane jest na modlitewnym, oczekiwaniu apostołów na zesłanie obiecanego Ducha Świętego. Po Wniebowstąpieniu Pana, apostołowie "wrócili do Jerozolimy" i we Wieczerniku przez dziewięć dni "trwali jednomyślnie na modlitwie" razem z Maryją, niewiastami i uczniami Pańskimi. Z Wieczernika wywodzi się istniejący w Kościele zwyczaj odprawiania nowenny do Ducha Świętego, zwłaszcza od piątku po uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego do soboty przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, jak również w naszej parafii dziewięć dni przed mszą o uzdrowienie duchowe i fizyczne. Zapraszamy każdego aby przez 9 dni w domu odmawiał nowennę do Ducha Świętego. 

Modlitwa wstępna (w każdy dzień) :

Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na poszczególne dni nowenny:

W pierwszym dniu:
W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus "zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego" (J 7,37.39).
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.
 
W drugim dniu:
Pismo święte poucza: "Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego" (Tt 3,5-7).
Módlmy się: Boże, który w chrzcie świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.
 
W trzecim dniu:
Pismo święte poucza: "Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem" (1 Kor 12,13).
Módlmy się: Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.
 
W czwartym dniu:
Pismo święte poucza: "Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych" (2 Kor 1,21-22).
Módlmy się: Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.
 
W piątym dniu:
Pismo święte poucza: "Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą" (Rz 8,26-27).
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.
 
W szóstym dniu:
Pismo święte poucza: "Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy" (Gal 5,16.22.25).
Módlmy się: Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.
 
W siódmym dniu:
Pismo święte poucza: "Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele" (1 Kor 6,19-20).
Módlmy się: Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.
 
W ósmym dniu:
Pismo święte poucza: "Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha - Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego" (1 Kor 2,919).
Módlmy się: Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

W dziewiątym dniu:

Pismo święte poucza: "Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).
Módlmy się: Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.

W każdym dniu odmawiamy: 
Modlitwa za kapłanów ... (dołączona na końcu)
Litania do Serca Pana Jezusa (dołączona na końcu)

Módlmy się (w każdy dzień) :
Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni
i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy
i błogosławieństwo pokoju na cały świat.

Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca,
by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.

Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;
Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

Panie Jezu Chryste, Odwieczny Kapłanie!
Zachowaj Twojego sługę ks………..
w zaciszu Twego Najświętszego Serca,
gdzie nikt nie może go skrzywdzić.

Zachowaj od skazy jego namaszczone dłonie,
które dotykają Twego Najświętszego Ciała.
Zachowaj jego wargi w świętości
o barwie Twojej Najdroższej Krwi.
Zachowaj jego serce w czystości i świętości,
opieczętowane wzniosłym znakiem
Twojego chwalebnego Kapłaństwa.
Niech Twoja święta miłość
ogarnie go i osłoni
przed duchem tego świata.

Pobłogosław jego posługę
poprzez obfitość jej owoców,
a dusze, którym posługuje,
niech będą jego radością i pocieszeniem
tu na ziemi i w niebie.
Po jego zwycięskiej walce
z ciemnością, szatanem i światem,
podaruj mu koronę wiecznej chwały
w Twoim wiekuistym królestwie.
Amen.

1 Ojcze nasz….1 Zdrowaś Maryjo… 1 Chwała Ojcu

Litania do Serca Pana Jezusa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, świątynio Boga,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, włócznią przebite,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,  zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,  zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

K. Jezu, cichy i pokornego serca.
W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna Swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Wolsztyn
Copyright © 2013-2017 Przymierze Miłosierdzia w Wolsztynie